Alde leafde

Redacteur Baukje Wytsma en Lineke Kuiper
Alde leafde

Geen Aanbod Aanwezig

Helaas zijn er momenteel geen tweedehands aanbieders voor dit boek. Kom op een later tijdstip terug.

Product informatie

  • ISBN 9789062734627
  • ISBN 10 9062734626
  • Druk 1
  • Bindwijze Paperback

Samenvatting

Alde Leafde bestiet út in tsiental briefwikselingen, skreaun tusken 1941 en 1971 troch minsken út ferskate plakken yn de provinsje. De bondel giet oer âlde leafde, mei alles wat dêrby hearde: hoopfolle ferwachtingen, hertstocht en fertriet, wanhoop en ûnwennigens, gelok en blydskip. De brieven binne oanfolle mei in autentike troufoto fan de tsien troude pearen en in koart libbensferhaal. Typ op Google it wurdsje liefde en do komst bygelyks út by Mooie Liefdes Zinnen en Liefdes Teksten, in website mei kant-en-kleare leafdesferklearringen dy\'tst samar opstjoere kinst fia Facebook, Twitter, Skype, sms of Whatsapp. Hoe oars wie dat yn earder tiden doe\'t in leafdesbrief noch mei in sacht plofke op de doarmatte ... foel, de ûntfanger it hânskrift en de postsegel beseach, in stil plakje opsocht en de ynhâld op him of har ynwurkje liet. Alde leafde, sis mar, mei alles wat dêrby hearde: hoopfolle ferwachtingen, hertstocht en fertriet, wanhoop en ûnwennigens, gelok en blydskip. Wat dat oangiet is der, ek yn dizze tiid, noch altyd neat feroare. Hoe\'t it gong mei de leafdesferklearringen op papier yn dit boek Alde Leafde (skreaun tusken 1941 en 1971), is te lêzen yn in tsiental briefwikselingen út dy tiid tusken jonge minsken út ferskate plakken yn Fryslân, fan Jiskenhuzen oant Hoarnstersweach en fan Sibrandabuorren oant Boarnburgum. It binne prachtige dokuminten, dy\'t soarchfâldich bewarre bleaun binne. Soms ferpakt yn in grut tal doazen, soms yn lytse steapeltsjes, omwuolle mei strikken en linten. Yn guon gefallen binne it de skriuwers of skriuwsters sels dy\'t se ús takomme litten hawwe, soms binne it harren neisten dy\'t de brieven frijjûn hawwe foar publikaasje yn dit boek. Om it libbensferhaal fan de briefskriuwers kompleet te meitsjen binne der fraachpetearen taheakke as tarieding op de publisearre briefwiksels. It is in oare wrâld dy\'t jin yn Alde Leafde temjitte komt. Allerhande aspekten yn it deistich libben drukten ommers in stimpel op it bestean: de oarloch, it foar lange tiid útstjoerd wêzen as militêr nei Ynje, saken oangeande it tsjerkelibben, wenningneed, sosjale en morele omstannichheden, it belibjen fan de frije tiid, de praktyske en net-praktyske tariedingen op it houlik en alles wat dêrby hearde, it wurdt allegear mei ynmoed beskreaun. Dizze leafdesbrieven nimme de lêzers mei nei in yntins belibbe tiid tusken twa minsken dêr\'t de leafde foar master opsloech. Wat belibben sy en wat hold harren dwaande? Wat wiene harren dreamen en ferwachtingen? En dat bringt jin as fansels by de fraach: âlde of nije leafde, digitaal of op papier... wat is it ferskil?

Veel gestelde vragen

Hoe werkt Resale.nl?

Je kunt op de website advertentie(s) plaatsen van de boeken die u wilt verkopen. Een potentiële koper neemt dan contact met je op om samen een prijs af te spreken en de transactie verder af te handelen. Houdt hierbij onze aanbevelingen voor een veilige transactie in gedachten en voorkomt dat je slachtoffer wordt van oplichting.

Hoe kom ik in contact met de verkoper?

Je kunt een reactie versturen door bij de betreffende advertentie van de verkoper op de knop ‘doe een bod’ te drukken. Je kunt nu een bod doen op de advertentie en een persoonlijk bericht toevoegen. Het verstuurde bod brengt je in contact met de verkoper via e-mail.

Wat zijn de kosten voor het verkopen van mijn studieboeken?

Je kunt geheel gratis gebruik maken van de diensten van Resale.nl. Resale.nl haalt zijn inkomsten uit advertenties.

Hoe kan ik een boek kopen?

Resale.nl werkt globaal op de volgende manier:

  1. Zoek via het zoekveld het studieboek dat je wilt kopen.
  2. Uit de zoekresultaten kies je het studieboek waar je geïnteresseerd in bent.
  3. Op de detailpagina van het studieboek kun je een overzicht vinden van de personen die het studieboek verkopen.
  4. Je kunt nu een bod plaatsen door op de button te klikken. Het bod wordt via e-mail aan de verkoper verzonden.
  5. De verkoper van het studieboek neemt contact met je op door een reactie te geven op het bod dat je hebt verzonden. Met de verkoper kun je gezamenlijk een prijs afspreken. Houdt hierbij onze aanbevelingen voor een veilige overdracht in gedachten en voorkom dat u slachtoffer wordt van oplichting.

Hoe weet ik wat ik koop?

Om te achterhalen of wat je koopt ook daadwerkelijk is wat er wordt geadverteerd is het verstandig om bij de verkoper langs te gaan en het aangebodene te bezichtigen. Doe je dit niet, dan loopt je een zeker risico. Onder het kopje ‘Hoe kan ik de kans op misbruik verkleinen’ kun je meer over dit onderwerp vinden.